31.7.06

IGNATIUS AV LOYOLA 1491 - 1556


Keep your soul in peace
Let God work in you
Welcome thoughts that raise your heart to God
Open wide the window to your soul
+
from a letter of St. Ignatius Loyola
who died 450 years ago
on 31st July 1556
+
+
Rekommenderad bok:
IGNATIUS AV LOYOLA
Med en essä av Karl Rahner SJ,
historik av Paul Imhof SJ
samt 52 färgfotografier av Helmuth Nils Loose
Verlag Bo Cavefors, Zürich 1982
Boken finns på antikvariat och bibliotek

30.7.06

GATPOJKAR OCH ANDRA PROMINENSER
NY BOK
HÖSTEN 2006

SVARTA FANOR
Femte Boken

Bo I. Cavefors
GATPOJKAR

OCH
ANDRA
PROMINENSER


En, stundom självbiografisk, resa genom tiden och världen tillsammans med gatpojkar, förmenta prominenser och terrorister, äventyrare och poeter, sexualister och gayiga postmaoister, borgare, anarkiska revolutionärer, islamister och kristna, klassiker och fräscha vårblommor… med flera.

Förhandsbeställ hos förläggaren,
Johan Hammarström, redan nu.
Omfång något mellan 150 och 200 sidor.
Illustrerad.
Pris: cirka 160 kronor.

24.7.06

NICCOLÒ VULCANO - RETORIKER

Bo I. Cavefors
VULCANO OCH RETORIK


Böcker:
Barockrhetorik und Jesuitenpädagogik
Niccolò Vulcano: Sagata Pallas sive pugnatrix eloquentia
Edition mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar:
1) Thomas Feigenbutz: Buch I De inventione
2) Andreas Reichensperger: Buch II De dispositione; Buch III
De elocutione
Stauffenburg Verlag,Tübingen 1997


Senmedeltidens latin, i sak ett modernt latin, användes ej enbart i 1500- och 1600-talens kärleksdiktning, utan även i religiös och allmän litteratur innan man under 1600-talet börjar dikta på folkspråk. I jesuiternas retorikläror och i jesuitpedagogiken förenades klassiskt latin med de förändringar som skedde under sen medeltid och som bibehölls fram mot slutet av 1800-talet. På så sätt räddade man sig undan de uttalsvidrigheter som än idag alltför ofta praktiseras vid kyrklig liturgi.


På bokmarknaden, sommaren 1984, i den norditalienska staden Como, fann professorn vid Heidelbergs universitet, Michael von Albrecht, en handskrift omfattande drygt 500 sidor i oktavformat. Det visade sig vara en tidigare okänd lärobok i retorik, från 1600-talet, författad av jesuiten, pedagogen och retorikern, det vill säga predikaren, Niccolò Vulcano, född i Neapel den 6 november 1663, död den 21 januari 1735.

Manuskriptet, Sagata Pallas sive pugnatrix eloquentia, omfattar tre delar, Liber I: De inventione; Liber II: De dispositione; Liber III: De elocutione. Därtill ett icke fullbordat manuskript på sex sidor, Brevis texendae orationis Methodus. Hur manuskriptet hamnat på bokmarknaden i Como, är ovisst, men den nästan trehundraåriga irrfärden har säkerligen inte skett med Jesu Sällskaps vetskap. Troligen har Vulcanos manuskript kommit på avvägar under någon av de perioder jesuiterna förföljts och förhindrats verka inom Kyrkans ramar, trots att de försökt rädda arkiv och bibliotek, när deras universitet, skolor, kollegier och kyrkor, av världsliga och/eller kyrkliga makter, stängts, profanerats och sekulariserats.

Fyndet i Como är inte Vulcanos originalmanuskript utan en avskrift, troligen utförd av någon ordenskollega. Manuskriptets drivna handstil tyder på att det är en ordensman och ej en femtonårig skolelev som varit i farten. Den väl sammanhållna texten och dispositionen ger dessutom goda skäl anta att avskriften skett i lugn och ro och inte under föreläsningar. Thomas Feigenbutz och Andreas Reichensperger menar att avskriften tillkom under åren 1698-1705.

Sagata Pallas... trycktes inte i bokform under Vulcanos livstid. Däremot står den napolitanske jesuiten som författare till en rad andra tryckta skrifter, förtecknade av Francesco Altobelli i Catalogus bibliothecae Collegii Neapolitani Soc.Iesu, upprättad 1750.

Förmodligen var det aldrig meningen att Vulcanos jesuitpedagogiska lärobok i barockretorik skulle offentliggöras. Anteckningarna var underlag till hans föreläsningar vid jesuitkollegier och jesuitgymnnasier. Kollegerna och eleverna antecknade och förde kunskaperna vidare när de fick uppdrag som jurister, lärare, präster och rådgivare.


Det mest intressanta med Vulcano är hans opretentiösa lärarstil, hans fria förhållande till auktoriteter. Vulcano struntar i all sådan hövlighet som var bruklig som inledning till lärda verk, ingen falsk hövlighet, inget krusidullande; Vulcanos retorik går rakt på sak, didaktiskt praktiskt: inventione, dispositione, elocutione.


Niccolò Vulcano var en väl ansedd ordensbroder och predikant, men glömdes bort efter sin död, förmodligen därför att jesuiterna, inte endast i Neapel, under 1700-talets första hälft utsattes för politiskt tryck samtidigt som den litterära smaken och insikten om nyttan av god retorik, framförd på latin, förändrades, dvs nonchalerades, ansågs överspelad. Man befann sig ju i en ”ny tid”.

När jesuiterna 1767 fördrevs från Neapel hamnade större delen av arkiv och bibliotek i vad som idag är Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II. Där finner man viktiga biografiska data om Vulcano. Den 20 oktober 1680 inträder den då sjuttonårige pojken i Societas Iesu. Efter ett tvåårigt noviciat börjar han undervisa i grammatik, fysik och metafysik, för att därefter och under några år övergå till litterae humanioraes innan han påbörjar de fyraåriga teologistudierna. Omkring 1692 prästviges Vulcano och 1697 avlägger han sina tredje och fjärde ordenslöften. På tidigt stadium upptäcker Vulcanos överordnade novisens begåvning för conciones, det vill säga att Vulcano kan användas för särskilt högtidliga och viktiga predikningar (sådana Vulcanopredikningar finns publicerade i Panegirici Sagri ed Orazioni Funebri del Padre Nicolò Vulcano della Compagnia di Gèsu (Neapel 1724)).

Under åren 1703 till 1705 är Vulcano rektor och superior i Benevent där han återuppbygger kollegiet och Chiesa del Gesù efter en omfattande jordbävning. Men framför allt sysslar han under dessa år med retorikundervisning och verkar som predikant; han håller ett beundrat och vida berömt liktal över Domenico Orsini, hertig av Gravia och bror till kardinalen, sedermera påven Benedictus XIII.

Som sed inom jesuitorden var/är vandrar Vulcano mellan olika kollegier, även Rom och Barletta. I Catalogi secreti påpekas redan 1720 att Vulcanos hörsel är nedsatt, att hälsan försämrats. När retorikern dör 1735 har han varit sjuklig under många år. Den sista uppgiften om honom i den "hemliga akten" visar att Vulcanos överordnade på intet sätt bestrider ordensbroderns stora begåvning och hans förtjänster som vetenskapsman, men att hans "urskiljningsförmåga" ibland brustit; dock, efterhand som åren går och erfarenheter samlas blir även Vulcano allt skickligare i att göra kloka bedömningar och avväganden. Fram till 1717 karakteriseras Vulcano som ”melankoliker”. Vad annat skulle han vara efter att under många år undervisat tonårspojkar i retorik och latin. Dock: läroboken i retorik ger Vulcano skarpare konturer än den mest utförliga Catalogi secreti. Vulcanos retorikundervisning visar honom som en litterärt vida bevandrad och begåvad, ofta ironisk och sällan melankolisk men desto oftare galghumoristisk lärare, beläst och okonventionell när det gäller att välja slående exempel från den antika litteraturen. Kort sagt: som elev måste det ha varit spännande och uppiggande att följa Vulcanos undervisning, hans vandringar mellan antiken och dåtidens nutid. Han var en lärartyp som jesuiterna hållit fast vid in i vår tid.

Vulcanos lärobok är avsedd för retorikundervisningen inom ramarna för den ordinarie humanitasundervisningen. Det är ett komplicerat område som inkluderar antikens filosofi och katolsk teologi och där det gäller att skickligt balansera mellan det trovärdiga och det otroliga, mellan sanning och det som synes vara sanning. Den skicklige retorikern, utbildad inom denna av jesuiterna under århundraden praktiserade pedagogik, kan säga många obehagliga sanningar utan att själv förlora ansiktet eller falla för de falska budskap han avslöjar - men som, då och då, kan verka lockande, dvs locka till ”synd” - om han rätt behandlar stoffet och förpackar det elegant.

Vulcanos lärobok har sitt största värde i informationen om kunskapen hur man didaktiskt förmår vandra mellan det enkla och det svåra, utan att för ett ögonblick förlora målet ur sikte eller sänka argumentens kvalitet och avsikt.

Som god taktik förordar Vulcano flitigt det ignatianska agere contra, till exempel i kapitel 22 där jesuiten förenar klassisk lärdom med ständigt aktuell argumentationsteknik: "Dissimilitudo est duorum vel plurium diversitas seu disconvenientia, sicut similitudo est convenientia, cuius loci haec regula est: quod uni dissimili competit, alteri competere non potest, et quod uni non competit, alteri competere debet; e.g.a ignavi cives rei publicae damna non curant; generosi ergo et boni civis est ea / populsare, clarius Catullus:
Soles occidere et redire possunt:
Nobis, cum semel occidit brevis lux,
Nox est perpetuo una dormienda."

Med andra ord i koncentrerad snabböversättning: den motsatta bilden, den motsatta ståndpunkten, ja till och med motpartens åsikt är i sig ett effektivt instrument som argument för den egna saken, just därför att det är annorlunda, just därför att det inte passar in i sammanhanget för den som är mindre vetande eller som av slöhet eller illvilja endast ser sammanhangets yttre hölje.


Generellt kan sägas att ignatiansk spiritualitet, i vilken jesuiternas retorik är förankrad, karakteriseras av starka motsatser, av dialektiken mellan motsatta förhållningssätt, ageranden. Några exempel hämtade ur den Helige Ignatius skrifter: den själ som önskar göra framsteg i det andliga livet bör alltid göra på motsatt sätt till det som fienden gör; de övriga tingen på jordens yta är skapade för människan och för att hjälpa henne vid uppnåendet av det mål för vilket hon är skapad, varav följer att människan skall använda dem i den mån de hjälper henne till hennes mål och lösa sig ifrån dem i den mån de hindrar henne från detta; att så förtrösta på Gud som om allt berodde på en själv och så lita på sig själv som om allt berodde på Gud; att sträva efter människans radikala befrielse - i lydnad; att avsvära sig livet - för att vinna det; att anförtro sig åt hjärtats bön och samtidigt nyttja sitt förstånd; att främja individualism men leva i Kyrkans gemenskap; att inte låta sig förföras av världen men samtidigt se världen som Guds boning; att samtidigt leva kontemplativt och kärleksfullt aktivt; att inte tala så vidlyftigt och eftertryckligt om nåden så att det gift bildas som upphäver den fria viljan. Osv.

Med andra ord: såväl när det gäller retorik som militär strategi gäller det att tänka och agera contra, dvs tredimensionellt. Anfall, med minsta möjliga resurser, två sekundära mål på fiendens territorium. Fienden tvingas avsätta betydande resurser tagna från det primära målet, som jag genast anfaller med mina huvudstyrkor. Dock: snabbt anfall och – viktigt - snabb reträtt. Fienden befinner sig på defensiven, dvs irrar runt bland egna skogar och dalar, vilket ger mig möjlighet att med huvudstyrkan åter, men nu på allvar, anfall de sekundära målen, göra en kringgående rörelse och paketera fiendens samtliga styrkor på dennes eget territorium.

Detta agere contra präglar Vulcanos retoriklära. När motståndaren börjar ducka, lyder regeln: finn sambandet mellan två skilda företeelser/argument, helst sådana samband, sådana gemensamma egenskaper som motståndaren aldrig upptäcker, eftersom motståndaren aldrig vet mina verkliga avsikter, mina verkliga kunskaper, mina djupast förankrade åsikter, mitt sanna slutliga mål.

Som Catullus skriver:
Solen går ned och återkommer.
Men när vårt korta liv sjunkit ned bakom horisonten
återstår intet annat än att sova en natt utan slut.

Relationen mellan jesuiten Vulcano och latinaren Catullus borde inte ha varit utan komplikationer: Vulcano, som beundrade Catullus som diktare, använde sig gärna även av dennes erotiska dikter. Till skillnad från praxis i nittonhundratalets jesuitskolor var diktare som beskrev dåliga seder och annan omoral ej ens nämnda i läroplanerna för 1600-talets jesuitundervisning. Under Vulcanus tid tillhörde Catullus de onämnbara. Desto mer beundransvärt är det att medeltidsnapolitanaren vågar sig på att citera ett av latinarens frispråkigare avsnitt, Carmen 5, "Vivamus, mea Lesbia atque amemus". Men för all del, Vulcanos mer berömda kolleger, jesuiterna och pedagogerna Cyprianus Soares (De arte rhetorica, Coimbra 1560), Michael Radau (Orator extemporaneus, Leipzig 1664) och Nicolas Caussin (De eloquentia sacra et humana, Lyon 1643), drog sig inte för att i sina läroböcker också de nyttja Catulluscitat. Trots all amoralism fann de Catullus inspirerande. Även av och genom synderna finns åtskilligt att lära.


Skillnaden mellan dagens och nattens eviga återkomst och människans tillvaro som ett ensartat liv-död-äventyr, ser såväl Catullus som dessa ledande jesuitpedagoger som ett carpe diem: njut av livet och kärleken. Den fruktbara anspänningen mellan tro, hopp och kärlek inordnas i Guds frälsningsplan. Jesuiterna nyttjar relationen mellan antikens hedendom och kristendom för att pedagogiskt åskådliggöra skillnaderna mellan kristna och världsliga värderingar: pietas och sapientia.

Inom området sapientia samsades alla de antikens discipliner vilka var själva förutsättningen för renässansens humanism, däribland de bortglömda artes liberales, dvs retorik och grammatik. Men trots att jesuiterna uppskattade antikens bildningsideal satte man, naturligtvis, pietas i första rummet.

Vulcano led ej av beröringsångest när det gällde att använda antikens lärdomar för att ge eleverna en omfattande och djup bildning. Niccolò Vulcanos retorik är samtidigt en kärlekens - kärleken till Gud, människorna och konsten - och en kampens retorik, militärt disciplinerad, ständigt försvarsberedd. Därvidlag befinner sig Vulcano i samma skola som den sicilianske jesuiten Antonio Forti som 1681 publicerade Miles rhetoricus et poeticus, där det framgår hur organisation och orderstruktur inom Jesuitorden orienterades mot militära förebilder. Den enskilde jesuiten såg sig som en soldat i kampen för religiösa mål, att försvara den rätta tron, att med hjälp av goda argument slå tillbaks mot kättare och med god retorik återvinna de förlorade. Att sätta in militära styrkor för att försöka slå ned ”terrorister” av annan tro, var dem främmande.

Därför bygger jesuiternas retoriska framföranden på en klart definierad strategi och hos Vulcano består den, som hos Cicero i De oratore, av en allmänt hållen inledning, expositio, varefter följer några ord om talets tema, ratio. I redditio sammanfattas vad som dittills sagts, genom conclusio för talaren fram sitt ärende och i propositio delar han med sig av detta budskap.

Därmed bör segern vara vunnen, anser Vulcano som avslutar första delen av sin retoriklära med en kort epilog som tjänar skilda syften: dels gör han en resumé över vad han tidigare sagt och dels, och framför allt, uppmanar han än en gång eleverna att söka efter argument som talar emot – agere contra - vad han, läraren, tidigare sagt. Elever bör alltid opponera mot lärares påståenden. På så sätt uppnår Vulcano balans mellan det sagda/undervisade och elevernas förmåga att ifrågasätta det sagda/undervisade. Det är just denna kritiska syn Vulcano menar eleverna skall nyttja även när de läser Den Heliga Skrift: genom denna verkligt raffinerade Bibelläsning förvandlas torra studier av texter till spännande och intressanta upplevelser, till en Livets Spegel, Theatrum mundi. Istället för att tvinga eleverna läsa Bibeln är det Vulcanos ambition att böckerna i Böckernas Bok skall bli eftertraktade som läsobjekt.

Niccolò Vulcano: Epilogus.
Haec sunt arma, quibus instruitur Palladis miles, qui etiam callere debet variis disciplinis que theologicis qua philosophicis necnon mathematicis atque etiam astrologicis. Sacer autem orator imprimis imbutus esse debet sacris literis ac prae manibus sacra biblis habere, ubi tamquam in theatro videbit instituentem Deum terrarum orbem cum animantibus, spectabit iusta naufragia, piorum praemia, impiorum supplicia, maria populo siccata et de / petra rursus populo maria porrecta; intuebitur de caelo descendentes messes, inspiciet flumina transitus siccos refrenatis aquarum agminibus populis exhibentia; demirabitur in quibusdam fidem cum igne luctantem, fide superatas beluas ac taeterrima monstra subacta atque in mansuetudinem conversa nec non animas ab ipsa morte revocatas.

Niccolò Vulcano uppmanade eleverna att inte vrida om med dolkens vassa spets i motståndarens sår, utan att varsamt rispa med den väl vässade fjäderpennan: non stilo, sed stylo.


Illustration, The Ocean, av A Carthusian, 1999

Artikeln publicerad som privattryck 2000, samt i andra former i Mjölk&Honung, Nya Argus och Ariel

Copyright©Bo I. Cavefors 2000, 2006

22.7.06

IRAK FÖRR OCH NU / REPRIS AV REPRIS AV REPRIS...

Senaste nyhetsnotering: quislingregimen i Bagdad har planer på att dela upp Irak i tre delar. Bagdad blir som Berlin en gång var, en tudelad stad. Experter på att bygga murar finns det ju gott om. På nära håll.

Det är sålunda åter dags för REPRIS av nedanstående.

När öppnas salongsdörrarna till Ovala Rummet för Saddam Hussein?

Texterna än en gång aktualiserade... Snabbt gjort. Egentligen bara att öka på antalet ihjälskjutna, torterade, kidnappade... Ingenting lär ändras förrän oljekällorna är utpumpade... amerikanska presidenter och brittiska gladstonefantaster mumifierats... öknarna åter regeras av beduiner och Bagdad återtar sin plats som den västerländska civilisationens vagga... Dessförinnan fanns staden Ur, vid Eufrat, femton mil nordväst om Basra...

STADEN URS UNDERGÅNG

Den goda vinden vände sig på den tiden bort från staden som förvandlades till ruiner.
O, Fader Nannar, folket klagar över att den blev så fruktansvärt ödelagd.
Där i den höga porten, genom vilken människorna brukade gå, ligger liken i högar.
På de öppna platser där landets fester firades, påträffades fienden.
På alla gator där en gång människohavet böljade fram och åter, ligger stela lik.
Som brons flöt blodet ut över jorden, som bly från ugnen.
Som fårtalgsklumpar ligger lik uppsvällda i solen.
Med huvuden utan hjälmar, fällda som av en yxa.
Som gaseller nedlagda med jaktspjut och med munnarna fyllda med stoft.
Med öppna sår efter de genomborrande lansarna ligger de i högar.
Ve, tvåfallt ve över platsen där mödrarna födde dem och de nu badar i sitt blod!
Fällda av klubbslag ligger de i sitt blod.
Vanmäktigt vacklande tumlar de kring som druckna.
Folket klagar över att den som ville göra motstånd slogs ner med fiendens vapen.
Folket klagar över att den som undkom fälldes av stormen.
I Ur dignade såväl den starke som den svage under hungern
och åldringarna, de som stannat kvar hemma, omkom i elden.
Spädbarnen, ännu i mödrarnas sköten, slets ut och rycktes bort av vilda vågor.

Anm.:
1. Staden Ur låg i Babylonien, vid floden Eufrat och var under 2.000 år en av den dåtida världens mest betydande städer.
2. I 1.Mosebok 11:31 omtalas Ur som Abrahams hemstad.
3. Fader Nannar var sumerernas Mångud.
4. Staden Ur bör ej förväxlas med staden Uruk (Erech, Warka) som också den var en babylonisk stad, hemort för hjälten Gilgamesj.
5. Den här dikten fann man på en av de stentavlor som C.L.Woolley fann vid omfattande utgrävningar. Det är en framtidsvision eller en bön till Månguden Fader Nannar att inte låta staden Ur "förvandlas till ruiner" och förgås.

Tolkning av Bo I. Cavefors. Första gången publicerad i Lyrikvännen 4/61.


+ + +

Bo I. Cavefors
HISTORIEN UR UPPENBARELSENS PERSPEKTIV

T.E.Lawrence FOUNDATIONS OF REVOLT
Some Englishmen, of whom Kitchener was chief, believed that a rebellion of Arabs against Turks would enable England, while fighting Germany, simultaneously to defeat her ally Turkey.Their knowledge of the nature and power and country of the Arabic-speaking peoples made them think that the issue of such a rebelleion would be happy; and indicated its character and method. So they allowed it to begin, having obtained for it formal assurances of help from the British Government...

T.E.Lawrence ORGANIZING
...Later I was sitting alone in my room, working and thinking out as firm a way as the turbulent memories of the day allowed, when the Muedhdhins began to send their call of last prayer through the moist night over the illuminations of the feasting city. One, with a ringing voice of special sweetness, cried into my window from a near mosque. I found myself involuntarily distinguishing his words: 'God alone is great: I testify there are no gods, but God: and Mohammed his Prophet. Come to prayer: come to security. God alone is great: there is no god - but God'.


From: T.E.Lawrence SEVEN PILLARS OF WISDOM, a triumph. London 1926

+ + +

Historieskrivningen kan förfalskas, förvanskas, anpassas, manipuleras, egofixeras, förtigas, förlöjligas, användas subversivt. Exemplen kan mångfaldigas om att så skett, att så sker, att så kommer att ske. Det sker i den dagliga nyhetsförmedlingen, i tidningar, radio och television, på internet. Varför talas det så tyst om att Ryssland återgår till persondiktatur? Varför äter miljoner och åter miljoner människor även i muslimska länder McDonalds snabbmat? Hur kommer det sig att världen fortfarande accepterar USA:s och andra "grundarstaters" vetorätt i FN? Kommer Sverige alltid, i all historisk framtid, vara bäst i världen? Ett land som inte viker sig varken för Hitler eller dagens CIA, som alltid kommer att stråla klart av trolldomsglans och där statsministrars advokatyr presenteras som retorik. Är svaret: ja?

Nedan följer utvalda delar av tre artiklar (här uppdaterade) som publicerades mellan 1961 och 1995, om tillståndet i det dåvarande Irak (Mosulrevoltens undertryckare ställdes själva inför rätta av Kassems regim, KvällsPosten 2 maj 1961), om terrorism som politisk handling (Rebellen och etiken, Lundagård Nr 2, 1966), samt ett resonemang kring den tyske juristen, filosofen och rättshistorikern Carl Schmitts propåer om "partisaner" (Svarta Fanor Nr 5-6/maj 1995). [Se även artikeln Carl Schmitt här i Position2.]

Artikeln om Irak handlar om vad som föregick folkets uppslutning kring Saddam Hussein, USA:s mångårige vän och vapenbroder, inte minst i kampen mot mullorna i Iran. De krafter USA och andra västmakter då ville ersätta genom att placera Saddam Hussein vid maktens grytor, är idag de politiska krafter som tack vare USA tagit makten i Bagdad. Denna kamarilla av intrigörer kommer uppenbarligen att misslyckas. Varför? Därför att mannen på gatan, den vanlige irakiern vet hur en quisling ser ut, utan att känna till ordets ursprung.

Artikeln om terrorism handlar om spontan terrorism, dvs folkets terrorism, som svar på statsterrorism. Det är ett impopulärt ämne idag då varje oppositionell handling demoniseras som terrorism. Men vilka regimer som styrs av dagens makteliter har icke utgått från vad som under tidigare skeenden, av dåtida makthavare, kallades för terrorism? Israel, Sydafrika, Taivan, Ghana, Irland, Kenya, Indonesien, Indien, Pakistan, USA (den brittiska kronan gladdes icke åt de revolutionära republikanska terroristerna i territorierna bortom haven…), osv. Gustav Vasa var terrorist, Napoleon, 24-julimännen, osv.

Artikeln om Carl Schmitts "partisaner" är en sammanfattning av de båda andra artiklarna. Schmitt vinner i aktualitet allteftersom de nuvarande imperiebyggarna snärjer in sig i motsägelser och korstågsfanatism, något som Schmitt på ett tidigt stadium diagnostiserade hos Hitler. Vad som förvånar mig är att Schmitt i Sverige fortfarande är persona non grata vid de juridiska fakulteterna, medan han i länder som Storbritannien och USA, som fick naziriket på fall, tillhör juridikens klassiker. Kan detta bero på att Sverige fortfarande lider av det beklagliga i att icke ha varit ett av de länder som bidrog till nazirikets fall?

+ + +

Mosulrevoltens undertryckare ställdes själva inför rätta av Kassems regim [KvällsPosten 2 maj 1961.]

Det tråkiga med revoltörer som lyckas, är att det alltför ofta händer att de alltför lätt glömmer gamla kamrater. På Al Tahrir-torget i Bagdad står en samling statyer och de står därför att de tillägnats FRIHETEN. En symbol som emellertid tyvärr åter tillhör ett förgånget stadium i general Karim Kassems rike.

I de irakiska fängelserna finns idag fler arbetare, bönder och intellektuella än under den period landet styrdes av kung Feisal II och general Nuri es Said. General Kassem har visserligen sedan han övertog makten i Irak bibehållit den utrikespolitiska linje han då omgående slog in på, nära kontakt med och goda relationer till olika kommunistländer. Men den inrikespolitiska utvecklingen i Irak irriterar alltmer östmakterna och värmer åter hjärtat på statsmännen i Storbritannien och USA. Den progressiva inrikespolitik som många hoppades generalen skulle bli portalfigur för, har helt övergivits.

Den inrikespolitiska stabilitet som kunde blivit följden av general Kassems maktövertagande har inte inträtt, även om lugnet på ytan i Irak kan ge det intrycket. Irak är åter, eller fortfarande om man så vill, ett land fyllt av politiska intriger, ojusta rättegångar. Irak är fortfarande en diktatur där politiska motståndare fängslas, där hemliga polisen gör sina razzior, osv. Något som kan förvåna är att pressen i Irak fortfarande har en viss frihet att publicera opinionsyttringar även när de inte verkar särskilt lugnande på makthavarna.

General Kassem har under den senaste tiden (1961!) ställts ansikte mot ansikte med en vittomfattande kampanj som kräver att de 93 irakiska officerare skall släppas fria, som fängslades efter det att de hjälpt till att slå ned Mosulrevolten i mars 1959. De irakiska tidningarna får dagligen brev och upprop från enskilda och organisationer som kräver att dessa män friges. En tidning, Al Bilad, påstår sig ha erhållit 25 000 sådana brev. I själva verket är denna kampanj det bästa beviset för motsättningarna inom Irak och för det motstånd mot general Kassems regim som sprider sig i allt vidare cirklar. Det visar också att generalen är medveten om sin dåliga position och detta ger honom god anledning att fängsla även sina medhjälpare. Av de totalt 93 fängslade efter Mosulrevolten dömdes 48 genast till döden och 32 av de dödsdömda fick domarna ändrade till livstids straffarbete.

Enligt uppgifter i olika Bagdadtidningar har mer än 80 000 människor skrivit under en appell för frihet åt Mosulmännen. Bland de dödsdömda fanns kapten Mahdi Hamis, som tidigare var chef för den militära polisen i Mosul. Det var hans trupper som gemensamt med armén och frivilliga medborgare hjälpte till med att slå ned revolten i mars 1959. En revolt som startades och leddes av översten Shawaf.

General Karim Kassem tackade och gratulerade männen för deras arbete med att slå ned revolten, men omedelbart sedan Mosulmännen arresterat översten Shawaf ställdes de själva inför rätta anklagade för statsfientlig verksamhet. Vad som verkligen tilldrog sig under rättegången är okänt. De anklagades advokater förbjöds att yppa något om vad Mosulmännens försvarstal innehöll.

General Kassems behandling av sina medhjälpare är ett talande bevis på den opålitlighet som alltjämt präglar det politiska livet i Irak.

+ + +

Rebellen och etiken [Lundagård nr.2, 1966.]

Är alla upprorsrörelser legitima och kan de alltid försvaras? Är rebellrörelsen alltid den förfördelade parten vid en konflikt och bör rebellen alltid understödjas?

Under decennierna efter andra världskriget utbildades det inom svensk opinionsbildning ett slavaktigt följt mönster att alltid ta ställning för upprorsrörelser och mot sittande regimer. Kanske var det en naturlig reaktion efter alla svenska tillkortakommanden under 1930-talet då oppositionen mot fascism och nazism i länder som Italien och Tyskland vann föga genklang i svensk opinion och i svenska medier. Uppvaknandet mot mitten av 1940-talet, efter det tyska debaclet vid Stalingrad, fick oss att inse hur felaktigt vi tidigare agerat gentemot oppositionsrörelserna. Reaktionen har kanske i viss mån hindrat oss från att nyktert bedöma senare tiders oppositionsrörelser, gå bakom de propagandistiska slagorden och undersöka om de oppositionsrörelser vilka vi ger vårt moraliska stöd i sina grundvärderingar överensstämmer med de normer för ett politiskt, socialt, ekonomiskt och etiskt handlande vi kan acceptera också för egen del.

Lars Gustafsson publicerade sommaren 1965 i Expressen tre med rätta illa beryktade artiklar om den intellektuella vänstern. Gustafsson skrev bland annat: "Men till den intellektuella vänsterns manifestationer hör också olika pacifistiska företag, t.ex. kampanjen mot atomvapen och det slags yttringar av skepsis mot USA och Atlantpaktspolitiken, avsky mot Vietnampolitiken, de reaktionära inslagen i västtysk politik etc som snarare låter sig härledas ur ett behov av självständigt utrikespolitiskt ståndpunktstagande än ur en preferens för endera sidan i det kalla kriget". - - - Jag menar tvärtom, att man inte kan fördöma USA:s Vietnampolitik om man inte samtidigt fördömer USA:s konstitution, eftersom den i grunden är om inte orsaken till så dock den grundläggande legitimitetsinstansen för USA:s insatser i Vietnam. Accepterar man USA:s "demokrati" måste man också acceptera det USA-ledda Vietnamkriget, eftersom det till inte ringa del pågår för att i görligaste mån sprida den politiska och konstitutionella idé som är den amerikanska konstitutionens. Det är sålunda enligt min mening omöjligt att "isolera" sitt ställningstagande enbart till vissa konkreta situationer. Den idépolitiska distinktionen måste samverka med verkligheten. - - - Det är meningslöst att betunga debatten om Vietnam med ett önsketänkande om en enligt skandinavisk mening "demokratisk" politisk utveckling som man vet är orealistisk och opraktisk i detta land. I Sverige har vi alltid en viss förmåga att vilja pådyvla andra länder vår egen politiska utveckling, trots att det borde stå klart att den är en isolerad skandinavisk företeelse och i allmänhet inte ens önskvärd i andra länder på andra kontinenter.
- - -
Det finns således politiska och andra konflikter där man måste acceptera rebellrörelsernas, upprorsrörelsernas, frihetsrörelsernas våld som det mindre onda av de två alternativ där det andra alternativet är förtryck, ockupation, ofrihet. - - - Hade en kompromisslösning mellan algeriska FLN och Frankrike lett till ett fritt och självständigt Algeriet? Säkert inte. - - - Kan man i politiskt svårhanterliga situationer isolera sin politiska, religiösa och humana uppfattning från ett mer allmänt etiskt ställningstagande? Hur långt kan man gå i kompromissvillighet med sin "humanism" för att nå de politiska målen frihet och självständighet? Hur mycket etik är politiken värd?

+ + +

Carl Schmitts antiliberala partisaner
[Svarta Fanor Nr 5-6/maj 1995]

Den rättshistoriska tidskriften Jur commune karakteriserade Heinrich Meiers bok Carl Schmitt, Leo Strauss und "Der Begreiff des Politischen" som "…une travail du grande qualité". Meier var 1995, när han publicerade Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie (Verlag J.B.Metzler, Stuttgart 1994), professor vid Carl Friedrich von Siemens Stiftung i München.

Till saken. Moralisk upprördhet bör inte förväxlas med politisk filosofi, anser Carl Schmitt. Meier tar honom på orden. Däremot är det tveksamt om Meier till fullo inser att Schmitts kritik av humanistisk moralism inte innebär att denne även tar avstånd från moral. Det förhåller sig nämligen tvärtom. Vad Schmitt avskyr är en värld som reducerats till en amoklöpande maskin utan mål och mening, ett sig självförverkligande monstrum, ett skickligt iscensatt skådespel, intressant men utan grandezza, utan mål och utan avsikter. Livet i en sådan värld, med sönderstrilad tradition, hackad och finmald, med förlorad kunskap och heder, den är fantasilös, tråkig; den sociala gemenskapen består i ett sådant samhälle av ett oändligt antal ändlösa samtal utan innehåll, talanglösa och i avsaknad av dolda meddelanden och förtrollande visioner. Sekulariseringen, förnekandet av sanning och tro, tilltagande gudlöshet, oförmågan att tro på Gud - kort sagt, människans hybris leder henne visserligen till industriteknologiska framsteg, funktionalism och förutsebar framtid i form av ålderdom och död, men teknikernas och vetenskapsmännens aggressiva självöverskattning är följden av det evolutionära credo där människan "biologiskt och av naturen är ett på alla sätt svagt och hjälplöst väsen". Med hjälp av teknik och vetenskap försöker människan skapa en värld där hon är "den starkaste, ja den enda varelsen", menar Schmitt. Detta manifesteras framför allt genom försöken till "Selbsterrettung" och "Selbsterlösung".

I vår samtid står ingen lärare att finna för den Carl Schmitt som stormar fram mot allt herrskapstänkande, mot varje hierarki, mot de mänskliga auktoriteter där han ser den västerländska kulturens genuina fiender, mot politik och religion, mot idé och ande. För Schmitt är bourgeoisie själv kärnbegreppet för människans oförmåga att befatta sig med något utanför henne själv: borgaren är mästersmed när det gäller att förtränga vetskapen om Gud. Därvid anknyter Schmitt till Nikolai Berdiajev som 1936 skriver i boken Christentum und Klassenkampf att "borgerlighetens andliga hållning är vedervärdig", samt att "kommunisten är - den fullkomnade borgaren, borgaren som utkämpat sista striden, som blivit kollektivvarelse och som vill utbreda sin makt över allt och alla". Därför, menar Berdiajev, kommer "det socialistiska Riket att bli ett Rike i en genomborgerlig värld". Och denna analys avsåg 1936 såväl det internationellt socialistiska Sovjetunionen som det nationellt socialistiska HitlerTyskland.

Politisk teologi står och faller med tron på Uppenbarelsen, eftersom tron på Uppenbarelsen ärt en förutsättning för sanningen om tron. I kampen mellan tro och vantro finns det ingen "neutralitet". Tron på Uppenbarelsen skiljer vän från fiende. Den som förnekar Uppenbarelsen är för Schmitt en lögnare. Den som ifrågasätter Uppenbarelsen är motståndarens medlöpare. Medvetet anknyter Schmitt till Søren Kierkegaards antingen-eller. Som ingen annan politisk teoretiker under 1900-talet kombinerar Schmitt Uppenbarelse och politik. Detta skapar problem för teologer som i Schmits radikalism ser en strategiskt mindre klok politisering av kristen tro. Å andra sidan är det förmodligen så att det endast är möjligt att avgöra vad som är politiskt klokt eller politiskt oklokt och farligt sedan sakförhållandet granskats och analyserats och filosofiskt bearbetat. Redan Tertullian säger att det är vår skyldighet att göra si eller så, inte "därför att det är av godo, utan därför att Gud så önskar". Den tesen följer Schmitt livet ut och han försöker ge ett politiskt-teologiskt svar genom motfrågan: vill Gud det goda därför att han är god eller är det goda gott därför att vi tror att Gud anser så. Med andra ord: har det goda en mening som är oavhängig av Guds vilja, eller inte? Likt Tertullian erkänner Schmitt att Guds suveränitet är oinskränkt, att Guds vilja inte kan begränsas varken av natur eller med hjälp av logik och spetsfundigheter, eller att den "kan åsidosättas genom en lag så som revolutionärer krossar monarken med hjälp av volonté générale". Tron på Gud, på den kristna Uppenbarelsens Gud står över Allt och Intet. Kollektivet är Guds redskap.

Liberalismen "består av ett konstfärdigt system av metoder för att försvaga staten", medan fascismen, skriver Schmitt, inte står i motsatsställning till demokratin, utan bekämpar "liberalernas upplösning av demokratin": liberal demokrati är en "demokrati utan demos, utan folk". Schmitt: liberalism och marxism har gemensam metafysisk överbyggnad, marxism är 1900-talsversionen av 1800-talets liberalism. Det låter hårdsmält, men de blodiga decennierna efter andra världskriget har visat styrkan i Schmitts analys. Vid konflikter och kriser har liberala marknadsekonomier haft lätt att anpassa sig till totalitära dispositioner och åtgärder, framför allt genom tre kanaler: 1) filosofiskt erkänner man individen men inte korporationen och den enskilda människan inom denna, eller institutionens legitimitet i samhället; 2) inom ämnet religion strävar liberalismen efter desakralisering av människor och deras inbördes relationer, för att istället befrämja privatisering av religionen till att bli en affär mellan individen och Gud; 3) ideologiskt kämpar det liberala samhällets företrädare för att slå sönder människors djupa mystiska erfarenheter och relationer. Och här är det möjligt att direkt knyta an till det pågående kolonialkriget i Irak och hur det kommenteras på svenska dagstidningars ledarsidor (tex SDS 10.4.04), där man kräver att Irak skall bli ett sekulärt samhälle… Var det inte just ett sekulariserat samhälle Irak var under tyrannen Saddam Husseins decennier vid makten? Kanske är tiden kommen att raka av honom skägget, duscha honom ren och fin och återinsätta honom på en tron sponsrad av multinationella företag?


Till råga på allt föreslår Tony Blair att brittiska (och andra) trupper skall sändas till Libanon. Av alla platser på denna jord... Blair skäms inte för historiens domslut över britternas misslyckade militära och diplomatiska "missioner" under århundraden i denna del av världen. Kanske är hans avsikt att skänka bort delar av södra Libanon till Israel, för att upprätta en "neutrtal zon"? Vilken cynism... vilken okunskap... vilken arrogans. Vilken fanatism.

Läs gärna mer om detta och liknande ämnen i några av mina böcker: Tagelskjortan, Kulturopium, Celibat & erotik, Valpen möter Othello, samtliga utgivna av Johan Hammarströms Bokförlag, Umeå 2003 – 2006.

Copyright ©Bo I. Cavefors 1961, 1966, 1995, 2003, 2006.

REKLAM, PROPAGANDA, PLATON, JEANS OCH VICKANDE RUMPOR

Bo I. Cavefors
REKLAMENS FÖRFÖRISKA KONSTER

För ett antal år sedan hävdade ett tyskt cigarettmärke att det ”alltid är dyrare att ha god smak”. Jaså. Jag är tveksam till påståendet, framför allt efter att under ett ganska långt liv ha tagit del av alla dessa vinexperters smackande och rullande med tungor och glas för att prisa de svindyra viner som smakar ungefär lika surt som de viner som kostar sextio kronor buteljen. Redan de gamla grekerna, som det alltid är bekvämt att hänvisa till, eftersom de hade åsikter om det mesta eftersom de upplevt det mesta som var värt att uppleva, var ambivalenta till vad som menas med kommunikationsestetik. Och kommunikationsetik. Förförs människan av reklamen eller njuter hon av att befrias från helvetet av att ha en egen åsikt om dittan och datten? Bekvämt. Platon menade att människan är extremt lättförförd, osjälvständig och nästintill oförmögen att fatta ens det enklaste politiska beslut, tex att se till att det då och då blir nya partier, ideologier och människor som tar över regerandets makt och härlighet. Härifrån till härligheten. Slentrian är trygghet. Slentrian ger trygghet. Kan människan ta hand om sig själv? Nej, inte enligt socialstyrelsen och andra myndigheter som lider av betongpessimism. Mot besserwissrarnas envälde har i alla tider sofister protesterat, föga framgångsrikt.

Under medeltiden, framför allt under den katolska motreformationens glansdagar då Ignatius av Loyola startade Jesu Sällskap, var det latinska ordet för att sprida tron, Propaganda. Under den olycksaliga franska revolutionen profanerades, vulgariserades och sekulariserades ordet Propaganda. Under 1900-talet förlorade sådant som kunde inordnas under ordet Propaganda, all trovärdighet. I vår tids Sverige har folket lärt sig att lydigt följa den statliga propagandans försåtliga diktatur: hur många skivor bröd man skall äta varje dag, att man skall ha säkerhetsbälte på i bilen och bussen, flytväst i båten, hjälm på huvudet när man cyklar, banansmakande kondom när man knullar, att det leder till alkoholism att dricka öl före klockan 12.00 på dagen, att man skräms med hot om cancer om man röker, att man får hudcancer om man solbadar, att det krävs polisiär bodströmövervakning av varje enskild medborgare eftersom terrorister kan slå till när som helst, var som helst, hur som helst, osv. Skräm upp, skräm upp, skräm upp och förvandla befolkningen till ett fogligt lammkollektiv.

Propaganda, reklam, är makt, är maktutövning. Alltså: vad kan mer fröjda förföraren än att makt, faktiskt och tyvärr, kan beställas och produceras och betalas. Den som ej tvivlar på den liberala marknadsekonomins välsignelser inser reklamens, propagandans betydelse. Den som tvivlar, om så det allra minsta på den liberala marknadsekonomins välsignelser har svårt se vad det finns för logiska bevis för reklamens trovärdighet. Det är ju faktiskt så att i reklamen inkarneras det mesta av allt det negativa som det moderna sekulariserade samhället spottar ur sig: människor manipuleras, rollrelationerna i samhället körs över och pulvriseras. Reklam är i själva verket riter med falska, men förföriska, symboler. Varför köper man Nokia? Varför köra Volvo när det finns BMW? Någotsånär klarsynta pedagoger ser reklam som ett självförnekande och lingvisten ser reklam som den sista och absoluta omyndigförklaringen av vuxna människor. Och det äckligaste av allt: till råga på allt stoltserar reklamutövarna, såväl inom den merkantila som inom den politiska världen, med att vara utövare av denna dödssynd. Att lura på människor vad de egentligen varken behöver eller vill ha, borde vara likvärdigt med dödssynd, etthundra avemaria och fotbotvandring till någon avlägsen helig källa sextio mil bort. Moset på moset var när en fransk reklamexpert mot slutet av 1980-talet förklarade att reklamen var död: verkligen skickligt timad reklam för reklam.

Audiovisuell reklam står för en attraktiv estetik som profiterar på samhällets öppenhet samtidigt som den smidigt följer och leder människors förvandling bort från den gnutta självständighet som fortfarande, till mångas förargelse, finns kvar, till en kollektiv gråzon befolkad av bortrationaliserade individer. Frågan är självklar: är reklam något som tvingas på människor, eller är reklam ett av människans många behov, som sömn, mat och sex? Varorna som omger oss är en del av reklamprocessen. Kläderna vi bär är direkt eller indirekt reklam för tillverkaren. Man kan avläsa aktiekursen av ett jeansmärke genom att observera hur många rumpor som vickar fram det. Skapar reklam den identifikation människor behöver får att profilera sig gentemot omgivningen?

Reklamen är inte enbart, kanske ej ens i första hand, beroende av den ekonomiska utvecklingen, utan i minst lika hög grad resultatet av vad som sker på de sociala, politiska och teknologiska områdena. Marknaden är inte den mest betydelsefulla faktorn när kommunikationsmedlen förändras. Marknaden är istället underställd och beroende av kommunikationspotentialen. Det blir inte mer reklam därför att det säljs fler mobiltelefoner; antalet miljoner mobiltelefoner säljes i relation till marknadsföringsinsatserna. Kom och köp konserverad gröt. Olrog visste vad han skaldade om.

Vem är uppdragsgivare i denna förödande estetikprocess? Vem verkställer uppdraget? Vem, eller vilka, mottagaren/mottagarna är, är alltför uppenbart. När televisionen av intellektuella skönandar anklagas för att fördumma massorna, är då inte det detsamma som att patologisera människors individuella kulturidentitet? Är inte föraktet för television, reklam, propaganda och andra socialt övergripande informationsfenomen en postmodern upplysningsfientlighet som angriper människans rätt att fritt välja främlingskap och apokalyps? Får inte kalven älska sin slaktare?

Artikeln, i annan form, men med samma ”budskap”, publicerad i bla Sundsvalls Tidning den 22.8.1992.

Copyright©Bo I. Cavefors, 1992, 2006

21.7.06

CAVEFORS TEATER DEKADENS / BOK
BOK!

Bo I. Cavefors
TEATER DEKADENS
3 dramer + 1 monolog


Innehåll:
Uppror i Kasban
Sade och Japanen
(även som monolog)
Den Spetälske i Staden Aosta

Efterskrift (om bla Nitsch)
samt recensioner, analyser och kommentarer kring Malmöuppsättningen av Den Spetälske i Staden Aosta av bla Théresa Benér, Mårten Björk, Jonas Ellerström, Måns Holst-Ekström.


+

Förord av
Hans T. Sternudd

"Pesten dödar de som fegt försöker undkomma dess härjningar, de som däremot stannar kvar och inväntar dess ankomst, bidar sin tid under fest och erotiska utsvävningar, som Boccacios hjältar, överlever.

I Teatern och pesten (1938) beskriver den franske teatermannen Antonin Artaud hur teatern, den verkliga teatern föds i ett samhälle drabbat av pestens härjningar.När stadens konturer och struktur suddats ut av röken från likbål och den söta lukten från högarna av uppsvällda, böldbeklädda kroppar ligger tät. Då samlas samhällets bottensats till räder i de övergivna husen. Immuniserade från pestens härjningar av ursinne och ett meningslöst habegär invaderar dessa utstötta de övergivna husen. De klättrar över ruttnade lik på jakt efter de tidigare, före den svarta dödens härjningar, så åtråvärda rikedomarna - men som nu är berövade allt värde. I detta ögonblick föds teatern. De meningslösa handlingarnas teater utan motiv eller mål, de sista levandes teater.

Artaud som var besatt av tanken på att återuppväcka teatern ur dess anemiska förtvining fångar här scenkonsten i en eskatologisk tid. Grymhetens teater var Artauds beska medicin. Den ”extrema handlingen, driven till det yttersta”
(1933:162) skulle förnya teater. För Artaud gällde det att återuppväcka myterna och skapa en magisk scenkonst som ändå var trovärdig, reell utan gränser mellan scenens aktörer och publiken. På dagens teaterscener finner vi inte så många spår av Artauds vision av flera själ. Hans modernistiska utopi med sina essentialistiska inslag och kolonialistiska annektering av Balinesisk scenkonst (som han totalt missförstod) verkar förstås obehaglig idag. Men framförallt så stör hans krav på att teatern skulle förmedla en fysisk realitet, han ville genom grymhetens väg ”råda bot på den mänskliga kroppens misär” och återställa ordningen; sätta stopp för andens undertryckande av kroppen (Percival 1981:23).

Om samtidens teater vänt Artaud ryggen så är hans tankar desto mer levande i aktions- och performancekonsten. När Bo Cavefors vill förnya teatern så inspireras han därför av konstnären Hermann Nitsch, en av den österrikiska aktionismens förgrundsgestalter. Under hela sitt konstnärskap har Nitsch arbetat med realiseringen av Das Orgien Mysterien Theater (OMT), en allkonstverk i Wagneriansk mening som förenar föreställningar om en antik dionysisk orgietradition med den kristna passionshistorien. I OMT flödar blodet och vinet, där slaktas djur, knådas inälvor och trampas vindruvor. Hundratals aktörer och musiker samordnas i imponerade skådespel för alla sinnen. Ordet underordnas den sinnliga upplevelsen i föreställningar som trotsar mediering i form av visuella eller textuella representationer.

I sann modernistisk utopisk anda så hävdade den unge Nitsch på 60-talet att den textbaserade teaterns inom kort skulle ersättas av OMT: en livsbejakande fest med reella iscensättningar av korsfästningar, sönderslitande av djurkroppar och offrandet av människor och djur
(1962). Målet med OMT är att hylla livet i alla dess former och inte väja för dödens realitet. Deltagarna ska genom intensiva excessiva upplevelser skåda varats oändlighet.


– Jag ska befria mänskligheten från dess djuriskhet, deklarerade Nitsch, och lyckas skrämma vettet ur det konservativa Österrike. När hans Die erste heiligen Kommunion (1966), ett assemblage med dambindor indränkta i blod, ställdes ut väcktes åtal för blasfemi, med påföljande böter och skyddstillsyn.

Sexualiteten och dess religiösa aspekt är alltid tydlig i Nitschs verk. I 32. aktion
(1970) får temat sin kanske mest extrema form. I denna aktion hade Nitsch, iförd mässhake och dildo, samlag med den korsfästa Hanel Koch, samtidigt som blod hälldes över hans rygg. En scen som påminner om den svarta mässa som madame de Montreuil återger i Bo Cavefors Sade och japanen (i Yuko Mishimas Markisinnan de Sade är det Grevinnan de Saint-Fond som skildrar samma scen). Här finner man samma koppling mellan det öppna såret och det kvinnliga könet; ur smärtans kaos föds ett nytt liv.
"Officianten åkallade Kristus Jesus. Jag skrek när blodet från lammet, som man offrade, betäckte min kropp samtidigt med den ljumma sperman från våra svarta tjänares runkade kukar. Jag kände en besynnerlig glädje och stolthet. Plötsligt förstod jag symboliken med att lammets blod förenades med mäns sperma. Jag insåg att elden, att ljusen jag höll i mina händer, motsvarade spikarna som fäste vår Herre vid Korset." (s. 49 [i det Caveforsbokmanus jag har att tillgå]).

Det är inte kanske så förvånande att Nitschs och hans aktionistkollega Otto Mühls föreställningar beskrivits som moderna svarta mässor (Zacharias).

Nitschs och Kochs blasfemiska samlag utgjorde kulmen på en stegring mot allt extremare aktioner i Nitschs krets. Den skandalösa ”föreläsningen” Kunst und Revolution 1968 på Wiens universitet med sina offentliga tarmtömningar, urineringar, hädiska angrepp på den österrikiska nationen, blev peripetin för aktionismen i Wien. Efter den drog sig Günter Brus och Mühl, ett par av de mest inflytelserika av Wieneraktionisterna undan från offentlighetens ljus. Brus flydde till Tyskland undan fängelsestraff, hans kroppsliga aktioner hade också drivit honom allt längre mot en total självdestruktion vilket gjorde att han var tvingad att välja mellan konsten och livet (bokstavligt talat). Mühl bildade tillsammans med sina unga lärjungar ett kollektiv där privategendomen avskaffades och kärleken var fri. De är bland de två senare konstnärerna som man kanske tydligare hittar de uttryck som Cavefors efterlyser i Nitschs verk, de explicita sexuella framställningarna är mer utvecklade i Mühls aktioner (där även djur oftare slaktades) och i Brus smärtoritualer.

Nitsch var den ende av de klassiska aktionisterna som fortsatte på 70-talet. Han gick också vidare som konstnär, inte mot ett realiserande av sitt läsdrama Die Eroberung von Jerusalem
(1971) med sina människooffer och de Sade-inspirerade excesser (ett drama som enligt Nitsch aldrig var tänkt att realiseras). Nitsch verk blir istället mer estetiserat och vägen till transcendens mer sublimerad.

Med viss tvekan jag åkte ner till Wien hösten 2005 för att bevista Nitsch aktion på den österrikiska teaterkulturens högborg Burgtheater. Inbjuden av teaterdirektör Klaus Bachler genomförde Nitsch sin 122 aktion på den scen som han 43 år tidigare krävt skulle stängas. Frågan var om Nitsch ordlösa skapelse OMT skulle tappa sin udd på denna scen och införlivas med en ofarlig småborgerlig kultur. Dessa farhågor besannades inte, sällan har ett verk sedan sexdagars aktionen 1998 förmått påverka så starkt. Metodiskt penetrerades den korsformade bygganden med processioner av offerdjur och nedblodade korsfästa aktörer. Den slutna byggnaden behandlades som en kropp som nästen erotiskt erövrades av vår tids största konstnärsprojekt.

Nitsch misslyckas inte, enligt min mening, däremot kanske han är på väg åt ett annat håll än Cavefors, hans väg är en annan. Trots tveksamma referenser till arketyper och essentialistiska föreställningar så har Nitsch förstått kroppen och han lyckas komma så nära transcendensen, i meningen utslocknande och total närvaro, som det är möjligt (hitom döden i alla fall).

Nitsch vänder sig ifrån ordet i sina föreställningar, hans aktioner är framförallt sinnliga ej intellektuella. Cavefors vill återigen hitta sätt att integrera texten och den reella handlingen i sina dramer. När han i iscensättningen av Den spetälske från Aosta berättar om hunden Miraklet, som stenas för sitt otuktiga promiskuösa liv, samtidigt som han onanerar så förändras något i rummet. Genom att besudla sig offentligt, visa sig i sin mest utsatta position utför Cavefors ett offer som kan vara en väg att lämna dagens teatern, med dess trovärdighetskris, ryggen. Texten och handlingen befruktar varandra. Det skapas en symbiosen där historiska rötter blottas. Att förnedra sig som en filosofisk och religiös handlingen finner vi hos de antika kynikernas hundlika praktik och de galna i Kristus som genom historien släpat hundkadaver efter sig. Förnedringen är ett centralt tema i passionsberättelsen och i krönikorna om martyrernas liv. Att besudla sig, förnedra sig är ett rituellt tema för att uppnå visdom, inte för individen så mycket som för gruppen i stort. Det är därför inte så förvånande att Wieneraktionisterna med sina offerhandlingar räknats bland vår tids heliga. Man kan även se de tyska RAF-gruppen desperata offrande av sina liv (och andras) som ett sätt att försonas sig med västerlandets skuldbörda, som en helig ritual. Holger Meins utmärglade kropp efter hungerstrejken i Stammheim bär tydliga likheter med bilderna av Kristus nedtagen från korsten och det tvivel som Meins uttrycker i sitt sista brev liknar Jesu sista rop i nöd i Getsemane – guden som tvivlar på sig själv.

Med sina dramer söker Cevefors hitta en ny väg för scenkonsten. Han tillhör inte dem som smiter undan pesten – han stannar kvar och firar i helig promiskuös yra. Visst kan man sakna kvinnorna, den kraftfulla Simone ur Batailles Ögats historia lyser med sin till exempel frånvaro. Det är en maskulin värld som tonar fram i Cavefors texter, men en maskulinitet som ifrågasätts. Männen i dessa dramer fyller sin ålagda roll att föra släktet vidare, att ge liv. Cavefors män ger smärtan, döden som gåva. Här finner vi Bataillesk ekonomi, ett slöseriet och överskottets ekonomi: säden faller på marken och kärleken är ”oegennyttig”.

Cavefors söker utforska möjligheten till transcendens genom smärta, piskrappen ger texten rytm. Som hos den amerikanske performanceartisten Ron Athey, förenas här smärtan med det heliga. Det heliga söks i smutsen. När Athey ur sin stjärt, hans Solar anus (som en hyllning till Bataille har han tatuerat en sol kring dess öppning) låter ett band av pärlor förlösas så återuppstår det gudomliga ur det orena.

I den andre, ibland de utstötta där finner vi det heliga. Där finner vi också Bo.

Lund den 21 december 2005

Litteratur:
Artaud, Antonin (1933): ”Teatern och grymheten”; Teater, polemik teorier manifest, (red.: Ingvar Holm) Lund: Studentlitteratur 1970.
Artaud, Antonin (1938): The Theater and Its Double, New York: Grove Press Inc. 1958.
Brus Muehl Nitsch Schwarzkogler, Writings of the Vienna Actionists, (1999, red.: Malcolm Green) London: Atlas Press. (Ingår som nr. 7 i Atlas Arkhive Documents of the Avant-Garde).
Bataille, Georges (1928) ;Ögats historia, Stockholm: Bokförlaget Alba 1983.
Meins, Holger (1974): ”holgers sista brev”, RAF: texter, Lund: Bo Cavefors bokförlag 1977. s 13-14.
Nitsch, Hermann (1962): ”Das O. M. Theater”, Das Orgien Mysterien Theater, Manifeste, Aufsätze, Vorträge, Salzburg och Wien: Residenz Verlag. 1990. s 8-14.
Percival (1981): ”Artaud – en presentation”, Artaud av Artaud, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Sternudd, Hans T (2004): Excess och aktionskonst, en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale, Lund: Heterogénesis.
Spera, Danielle (1999): Herman Nitsch, Leben und Arbeit aufgezeichnet von Danielle Spera, Wien och München: Verlag Christian Brandstätter.
Zacharias, Gerhard (1964): Satanskult und Schwarze Messe, Ein Beitrag zur Phänomenologie der Religion, Wiesbaden: Limes Verlag."

+

Bertil Falk recenserar Teater Dekadens i
Dast (2006:2):
"Religiöst betingad bisexuell homoerotik av kristen, främst katolsk natur, med blod, korstecken, sperma, flagellanter, äckel och hela raddan av gudsbejakande obsceniteter kan sägas vara en genre för sig, representerad främst av Markis de Sade eller för att gå till en annan kultur med en helt annan tro i mer estetiserande form av Yokio Mishima, som var influerad av katolska helgonmartyrer. Den kroppsbyggande science fictionförfattaren Mishima löpte sina homoerotiska extaser hela vägen ut till seppuku (harakiri) med åtföljande rituell halshuggning. Det är inte en genre som vi brukar uppmärksamma i Dast, dels för att den är sällsynt förekommande och dels för att den är mindre underhållande och möjligen mera uppseendeväckande.

Det finns emellertid en svensk kulturpersonlighet som oerhört beläst driver denna genre, nämligen den legendariske bokförläggaren Bo Cavefors med sina analytiska essäer i Svarta Fanor-böckerna. 2005 lät han sätta upp Den spetälske i Staden Aosta av Xavier de Maistre (1765 - 1852). Tre nakna skådespelare, en av dem Bo Cavefors själv försedd med kukringar, framträdde på MAF i Malmö i fyra föreställningar, en vacker uppsättning, nästan som en mässa, föga upphetsande, men annorlunda och tänkvärd om en isolerad spetälsk, som uppvaktas av en officer. Parallellen till AIDS gav sig självt. 200 personer såg föreställningen, så här kan man verkligen tala om smal besökarbas. Likt en rad debattinlägg har texten till den över 160 år gamla enaktaren nu publicerats tillsammans med press- och andra kommentarer och nyskrivna (?), religiöst obscena eller hädiskt religiösa skådespel av Bo Cavefors själv. Även om dramaturgin är i stort sett obefintlig, så är Cavefors texter saftiga och använder ett begränsat batteri av runda grundord utan synonymer.Publiceringen sker i en tid då katolska präster bryter kyskhetslöften och förgriper sig på korgossar och pingstpräst mördar hustrur och sätter på barnflickor med djävulsutdrivning som svepskäl.

Cavefors skådespel väcker outsagt en fråga. Är deltagarna i skådespelens apostroferade orgier alltid frivilliga medverkande eller handlar det om tvång och övergrepp? Var går gränsen? Finns det en gräns? Hos de Sade sätts ingen sådan gräns. Hos Cavefors känns frågan molande men ändå påträngande och obesvarad. Dessa resonerande texter, liksom iscensättningen av de Maistres skådespel, är teatralt avskalade. De saknar dramaturgi i vanlig bemärkelse. De är resonerande. Det är nog som debattinlägg man bäst förstår Cavefors enaktare.

Det märkliga är att Cavefors i översättning och tolkning samt kommentar också tillhandahållit de tillbakadragna kartusianmunkarnas texter under tusen år i skriften
Se Gud! (Johan Hammarströms Bokförlag, 2004) Ställd inför denna oscillationen mellan den totala avhållsamheten i kontemplation och den erotiska lössläpptheten uppstår en annorlunda och egendomlig spänning, svår att fixera.

Om Cavefors blir översatt till större språk, låt säga franska, skulle hans till synes minimalistiska insats säkert inta sin plats vid sidan om de Sade och bli föremål för en bredare debatt... I Sverige lär det
knappast ske. Vi har ett alltför begränsat och konformistiskt kulturklimat."
+

Johan Hammarströms Förlag
97 s., hft., 150:-.
+
Beställ:
Förlaget direkt...
19.7.06

EVOLA, DEN MEST OBEGRIPLIGE AV ALLA TIDERS OROSANDAR?

Bo I. Cavefors
EVOLA

Bushidofilosofin lär samurajen att han är Ingen, att han bör leva av Intet. Att leva i kaliyuga visste även Gottfried Benn vad det var, men för honom förblev kaliyuga livet ut en önskedröm, nära förknippad med den italienske filosofen Giulio Evola. Den romerska örnen och den ariska örnen möttes i kampen mot vad de kallade "de gamla kyrkorna". Att rasera de gamla kyrkorna för att bygga nya och att skärpa klassmedvetandet är idéer som också förekommer hos Hermann Hesse. Med "kyrkor" menas i dessa sammanhang ej endast religiösa samfund utan också politiska partier, förlegade ideologier, stagnerade livsmönster. I ett brev till förläggaren Peter Suhrkamp (27.4.1935) skriver Hesse om en värld som lider av ett av "den gudomliga ordningen" skapat allmänt förfall. Liknande tankar finner man i Ernst Jüngers och Carl Schmitts dagboksanteckningar. Som Jünger och Schmitt ingår Evola i en flerhundraårig konservativt radikal tradition. De är obundna av religioner, statsbildningar och etniska skillnader.


Detta är naturligtvis oacceptabelt för den som för överskådlighetens och kontrollens skull vill ha varje individ, varje meningsyttring, varje tanke, vartenda agerande, varje opposition, placerad i fack, lättåtkomlig, enkel att manipulera och som snabbt kan sättas inom reellt lås-och-bom eller beläggas med munkavle. Det är det som kallas repressiv tolerans.

Evolas politiska filosofi utgörs av ett antal hedersrelaterade värdebegrepp, som i mycket sammanfaller med bushidofilosofin: trohet, tålamod, välvilja mot de svaga och undertryckta, viljan att tjäna andra utan att sko sig själv.


Lundensaren Göran Dahl menar i en artikel i tidskriften Res Publica (Nr.29, 1995) att sådana livsmål gör Evola till fascist. Men det finns intressantare och mer intelligenta aspekter på Evola, tex Evolas gode vän, den italienske filosofen Carlo Michelstaedter, född 1887 och död vid unga år, med revolverns hjälp, år 1910. Michelstaedter är en av huvudpersonerna i den även i Sverige uppmärksammade boken Ett annat hav (1992) av Claudio Magris. Den ena av de tre huvudpersonerna i Magris bok är författaren själv. En av de båda andra är Nico, som drömmer om att vara fri från alla icke-absoluta sammanhang. I dagboken skriver Carlo att han önskar vara ensam med "det bara, nakna Jaget, viljans stiltje". Carlo, Enricos älskade, tar sitt liv. Vad Magris skriver att Carlo skriver i sin dagbok, återfinns i Carlo Michelstaedters La Persuasione e la rettorica, postumt publicerad i Genève 1913.

I Le Persuasione… finns det "slutliga ordet, diagnosen på den sjukdom som fräter civilisationen", skriver Magris/säger Enrico. "Övertygelse är att i nuet ha full kontroll över sin person, förmågan att leva varje ögonblick fullt ut, utan att offra det för något som man hoppas skall ske så snart som möjligt". Vad Magris, i Michelstaedters anda, skriver kunde inte ha sagts tydligare varken av Japans samurajer eller av Evola, eller av Camus, eller av Jüngers anark. Magris bok Ett annat hav ger i lättläst form röst åt ett feodalt tänkande, åt en verkligt demokratisk filosofi, fjärran från parlamentarisk skendemokrati, med starkt existentiella drag, som i sartreism, jesperism och nietzscheanism. Samurajerna, Michelstaedter och Evola är främmande för estetiskt kompromissande, människans Vara måste ges möjlighet nå fram till djärva äventyr utan att behöva förlita sig på den inlärda grammatiken, på poesin och poeter "som fjäskar för verkligheten". Existentiell öppenhet kräver givetvis att den intresserade vågar och är villig att med öppna öron och ögon fånga in de mystiska existenserna bortom judendomens (Michelstaedter var jude) och kristendomens dogmer, vilket innebär att den som ger sig ut på vandringen varken kan vara anti-semit eller ombud för anti-krist.

Under första världskriget tjänstgjorde Giulio Evola (1898-1974) som artilleriofficer, som frontsoldat. Efter kriget deltog han i dadaistiska och futuristiska projekt, studerade filosofi, gav åren 1927-1929 ut tidskriften Ur och medarbetade i tidskriften Torre. Vid ett av de allierades flygangrepp mot Wien, under andra världskriget, i krigets slutskede, skadades Evola allvarligt. Han återvände till Rom 1948, förlamad från underlivet och nedåt.

Javisst var Evola fascist. När fascismen fortfarande var socialt radikal. Men Mussolini och hans "rörelse" förändrades och fick andra tillbedjare, tex Winston Churchill, medan det visade sig att Evolas ideal var omöjliga att förena med den sekulariserade och alltmer kapitalistiskt orienterade fascismen. Även Jünger konstaterade på ett tidigt stadium att såväl de fascistiska och national-socialistiska, som de socialistiska och kommunistiska "rörelserna" och samhällssystemen och ideologierna endast är burleska variationer på det välkända temat om den småborgerliga bourgeoisiens glödande vilja till makt.

Michelstaedter är en av de tänkare Evola oftast nämner som förebild. En annan man är Otto Braun (1875-1918), som redan vid 13 års ålder analyserar Nietzsches Zarathustra: "Es ist sehr sonderbar, dass ich durch Nietzsche niemals das Prinzip des Sich-Auslebens hörte, immer nur das grösster Pflichterfüllung, allerdings nicht in bougeoisien Sinne".


Braun, Evola, Hermann von Keyserling och Otto Weininger (1880-1903) avvisade såväl tok-marxism som idioti-amerikanism, vilket inte innebar att de tog avstånd varken från Marx eller Adams. (Parentetiskt kan det vara värt nämna att August Strindberg brevväxlade med Weininger. Vad Weiniger presenterar, skrev Strindberg i ett brev till Arthur Gerber "är inte åsikter, det är upptäckter!" Weininger, jude, var även starkt kritisk till tidens sionistiska rörelser.)

Ofta knyter man an Evolas filosofi till Platon och tysk idealism och menar att hans idéer står i skarp kontrast till två andra stora nutida italienska filosofer, Giovanni Gentile och Benedetto Croce. Det är en farlig feltokning även om också tysk idealism värnar om stora mål som trohet, rättvisa och frihet. Men Evolas - och samurajernas - filosofi når bortom de tyska idealisternas humanism. Målet är istället sträng konformitet, en strävan efter en "andlig monarki" av Guds Nåd, och detta, kan snabbt konstateras, står verkligen i kontrast till de ledarprinciper som under förta hälften av 1900-talet praktiserade i såväl Berlin som Rom som Moskva. Evola konstaterade att vissa kretsar inom SS försökte forma organisationen till en "orden" med starka ideella och feodalt aristokratiska drag, vad som i andra sammanhang (t.ex. av Harald Strohm i Die Gnosis und der Nationalsozialismus, 1997) kallas för "sadistiska ambitioner", hårdhet och "brutalitet". Går man vidare i litteraturen träffar man snabbt på satanisten Aleister Crowley, som med anspelning på Uppenbarelseboken 13:1 kallade sig för The Beast. Crowley lär ha haft nära kontakter med SS. Alltså: var SS, Schutz-Staffel, endast den offentliga beteckningen för SS, medan det hemliga och verkliga ordensnamnet anknöt till Crowleys S(ilver) S(tar)? Är detta endast kuriosakunskap? Möjligen. Troligen.

Evolas egentliga tema är istället att det behövs nya "radikala grupper" som drar upp klara "gränser mellan vän och fiende". Evola ger vänstern rätt när den hävdar att vår tids konservativa partier och ideologier sällan uppträder som försvarare av konservativa idéer utan att de istället tjänstgör som springpojkar åt en klart definierad finansvärld, de mer eller mindre fast organiserade kapitalistiska grupper vilka "endast vill till sin egen fördel föreviga regimer som innebär fördelar åt den egna sidan och social orättfärdighet åt den andra sidan" (Evola).


Evola vill ett samhälle, en statsform, vars ledande principer är "suveränitet, auktoritet och legitimitet" och sådant kan endast uppnås genom aeterna auctoritas, genom auktoriteter sm ger karaktär och styrka åt den enskilda staten, en absolutistisk härskarform: endast inom oligarkin kan den "vanlige" medborgaren garanteras personlig frihet. Evola går i sin argumentation till attack mot den allmänt godtagna, men falska, historieskrivning som hävdar att den europeiska feodalismen under antiken och medeltiden byggde på vapenmakt och våld; i själva verket fanns det en ömsesidig intressegemenskap mellan furste och medborgare av samma slag som präglade det japanska feodala samhället.

Weininger och Evola hävdar att politiker valda till sina ämbeten i parlamentariska demokratier, är despoter som likt folktyrannerna i länder där aristokratiska regimer slagits i spillror, oombedda talar och agerar i folkets och i det allmännas namn. I praktiken leder detta till terror och despotism eftersom dessa politiker endast kan förfäkta en åsikt och agera utifrån kollektivets, massans, stöd. Evola menar istället att avstånd samtidigt skapar auktoritet och verkligt samförstånd mellan furste och folk. För demokratiska politiker är situationen den motsatta: makthavaren/politikern tvingas sträva efter att avskaffa avståndet till folket, som samtidigt uppmanas att se makthavaren/politikern som en av folket. Makthavaren/politikern vill vara en "av folket" även om han på grund av sin maktställning aldrig kan agera som en "av folket". Den demokratiska makthavaren misstror principen om att toppen blir högre om basen breddas; strävan efter "popularitet" leder till vad Weininger kallar "ett ömsesidigt prostituerande".


+ + +

Intressant kommentar här!

Mer bildmaterial här!

Copyright©Bo I. Cavefors 2006


17.7.06

ROMMEL OCH FÅGELSÅNG
Bo I. Cavefors
ROMMEL OCH FÅGELSÅNG

Förnyade och konkretiserade frågeställningar vad gäller Kapitel IV i boken Barnsliga memoarer (Förlaget Svarta Fanor, 1995).

+ + +

Som frivillig deltar han i andra världskriget. På den tyska militära sidan, inte på nazisternas villkor. Rommel är hans idol, framför allt sedan fältmarskalken efter det misslyckade attentatet mot Hitler tvingats ta sitt liv. I baksätet på en bil, förmodligen en flott Mercedes Benz, mörktonade rutor, det läckra surret från ett större antal hästkrafters motor.

Erwin Rommel bestiger den besegrade hjältens ärepall. En hedersbetygelse den löjlige Montgomery, med basker, käckt på sned som en förvuxen scout, eller den stomatolleende Eisenhower, aldrig kan tänkas beträda. Brett smile, dåligt självförtroende.

Om Rommel läser han i Signal och ser på bilderna i Die Wehrmacht och i en vacker bok som givits ut av generalkommandot för tyska Afrikakåren, Marsch und Kampf. Der Deutschen Afrikakorps 1941.

Den 12 februari 1941 tillträdde Erwin Rommel som befälhavare för de tyska trupperna i Libyen. På Hitlers uppdrag skulle han hjälpa italienarna försvara mönsterkolonin mot britternas allt ihärdigare attacker efter framgångarna i västra Egypten. Britterna understöddes effektivtl av depåer på Malta. Emellertid: Rommel tog snabbt initiativet och ryckte med sina få men väldrillade motoriserade trupper mot fienden, fick kommandot också över de italienska trupperna och satte igång en omfattande spaningsverksamhet för att få klarhet i britternas faktiska positioner.

Rommel konstaterade att britterna mer eller mindre slagit sig till ro efter de initiala framgångarna: Rommel gick således omgående till motanfall. På två veckor erövrade han halvön Cyrenaika, större delen av Libyen och närmade sig i mitten av april Egypten. Sedan slutet av februari hade de tysk-italienska trupperna sammanförts under beteckningen DAK, Deutschen Afrikakorps/Tyska Afrikakåren. Rommel hade inlett offensiven med den 5:e lätta divisionen, som snabbt utökades till den 21:a pansardivisionen och därtill kom snart den 15:e pansardivisionen. De båda pansardivisionerna utgjorde till det bittra nederlaget, krigets slut, kärnan av DAK.

Till att börja med gick allt bra, inga större problem än att plocka upp trötta britter. Rommels läge förvärrades när han tvingades övergå till ställningskrig. Vid den stora våroffensiven 1941 lyckas han inte inta fästningen Tobruk. I december 1941 kom generalen Wavells motoffensiv, Först i januari 1942 kunde Rommel slå tillbaks. Offensiven mot Cyrenaika och intrånget djupt in i Egypten var än mer än fjolårets segrar, en välförtjänt triumfmarsch. Efter slaget vid El Gazala intog Rommel Tobruk och gick vidare österut. Men krafterna, inte Rommels men soldaternas och materielens krafter, var uttömda, försörjningen urusel och brittiska RAF hade fått upp ångan. När Rommel stod vid El Alamein, endast 120 kilometer från Alexandria och det slutliga målet, Nildeltat, tvingas han av den brittiska åttonde armén under general Montgomery, till ett nytt ställningskrig. Efter häftiga strider slår sig britterna igenom tyskarnas linjer den 4 november 1942. Under det briljant genomförda

återtåget genom den nordafrikanska öknen, enorm hetta, omänskligt långa dagsmarscher, konflikter med orealistiska italienare och besserwissrar i Berlin, visar Rommel än en gång sin begåvning för stora operativa aktioner. Pansararmén räddas.

Hitler beundrade Rommel. Före kriget underskattade Rommel Hitlers kluvna personlighet och ensidiga politiska vilja. Det var det många som gjorde. I och utanför Tyskland. Rommel var en opolitiskt konservativ soldat i den meningen att han aldrig lade sig i eller deltog i politiska eller politiska partiers manifestationer. Istället var han intresserad av matematik och teknik. Han fotograferade flitigt, framträdde i radio och på film. Han insåg massmedias betydelse för hur kriget uppfattades bland civilbefolkningen i Tyskland och i fiendeländerna. Som lärare i taktik vid infanteriskolan i Dresden 1929 – 1933, gav han utomordentligt begripliga skildringar av kriget 1915-1918, som han illustrerade med egna teckningar. Materialet gavs ut i bokform, Infanterie greift an. Fem upplagor fram till 1938.

I Februari 1943 lyckas Rommel en sista gång genomföra en lyckad offensiv, mot trupper från USA, materiellt och mänskligt ofantligt överlägsna. Tyska segrars tid var förbi. En avde första marsdagarna flögs Rommel ut ur Tunisien och utnämndes till överbefälhavare vid Heeresgruppe B, som skulle hindra den allierade invasionen. Rommel var fortfarande Hitlers favoritmarskalk, trots att diktatorn visste att soldaten Rommel var emot att kriget skulle drivas in absurdum. Rommel hade länge föreslagit politiska överläggningar och i värsta fall kapitulation. Den 17 juli sårades han allvarligt av beskjutning från allierat jaktflyg, när han färdades i bil på väg från Frankrike till ett möte med Hitler. Tre dagar senare försöker Stauffenberg mörda Hitler. Bomben i högkvarteret. När Stauffenberg och de andra medsvurna natten efter attentatet förhördes, nämndes även Rommels namn. Den 14 oktober 1944 kommer till Rommels villa i Herrlingen, utanför Ulm, två armégeneraler. Fältmarskalken Rommel ställdes inför valet att antingen ta sitt liv eller att ställas inför Volksgerichtshof, alltså inte inför en Militärdomstol, där han haft möjlighet förklara och försvara sig, utan inför en så kallad Folkdomstol. Rommel tog giftet generalerna bjöd honom. Rommels huvud faller ned mot en av giftambassadörernas axel. Rommel levereras död till hustrun.

1943 gavs på Carl Röhrig Verlag i München ut en bok med titeln Marsch und Kampf. Des Deutschen Afrikakorps 1941. Boken försågs med en mängd teckningar av en för den tiden mycket välbekant reportagetecknare, Kurt Caesar. Erwin Rommel var initiativtagare till boken som publicerades med Generalkommando des Deutschen Afrikakorps som utgivare. Rommel skrev även ett förord. Denna bok fanns i mitt hem när jag var barn. Kanske som gåva från något av de företag som levererade potatis och andra rotfrukter till det företag min styvfar startat på uppdrag av ICA. När jag av något skäl sökte efter boken i början av 1950-talet, var den försvunnen. Sådan litteratur försvann ofta från bord och bokhyllor efter 1945. Lycka: 1994 gav det historiskt välrenommerade (Clausewitz m.fl.) militärförlaget E.S. Mittler & Sohn ut en ny upplaga, med flertalet av Caesars teckningar (som illustrerar det här kapitlet). Erwin Rommels son Manfred Rommel har i den nya boken skrivit ett känsligt, avslappnat men intressant förord, där han bland annat nämner att till skillnad från sin pappa intog han, faktiskt, såväl El Alamein som Alexandria – som turist, långt efter krigets slut.

Manfred Rommel var under många år överborgmästare i Stuttgart. Som sådan hade han modet att gå emot politiker och folkopinion och låta raf-fångarna få anständiga begravningar, i vigd jord, sedan de mördats i Stammheimfängelset.

+ + +

I denna bok om tyska Afrikakåren med intill fotografiets förtjänst detaljrika och realistiska teckningarna av Caesar, förälskar han sig och lär sig viktiga tyska ord som Kampf, Generalfeldmarschall och Oberstleutnant, Vormarsch, Kampfmotivation, usw. Med denna bok som utgångspunkt försiggår hans eget krig på den jättelika orientaliska mattan i rödbrunt och grönt. Mönstret är utmärkt som underlag för lekar med småbilar där mattans kantbårder och mönster formar breda och smala vägar och där mattans inre mönster i form av ornamentik och orientaliskt krimskrams fint tecknar slagfältets topografi.

Hans leksakssamling är omfattande och varierad. För att behålla den intakt och de uppställda arméernas positioner i en för utgången, enligt hans taktiska tänkande förmånlig okränkbarhet, är det fördelaktig med reducerad kamratkrets.

De bästa inomhuslekarna sker med naturtrogna elastolinsoldater, på matsalsmattan. Rommels armé marscherar fram över mattans terräng, soldater vid ingenjörstrupperna, telearbetare och underhållningstrupper, fälttelefoner och kokvagnar, monterbara kulsprutor som laddas med knallpulver. Och Röda-Kors-hunden, en schäfer med förstabandshjälpenlåda bunden kring halsen. Morsetelegrafister, trumpetare, ryttare och alla de vanliga soldaterna och officerarna. Till hans sorg finns inte Rommel avbildad som elastolinsoldat, men han har ingen svårighet föreställa sig marskalken gestaltad av den officer som har skyddssolglasögonen uppskjutna ovanför mösskärmen. Genom denne fältmarskalk ger han order om arméernas förflyttningar, offensiver och – tyvärr – reträtter, i mattans svårforcerade terräng med skogar, berg och dalar. Öknen finns där bortom, utanför mattans kant, på det fernissade trägolvet i ateljén, under de stora takfönstren, högst upp i huset.

Den allierade motståndarsidans trupper består i huvudsak av engelske kungens vaktparad, gjuten i tenn och detaljrikt handmålad, samt av en uppsättning amerikanska cowboys i stål – samt av några tonahawkviftande indianer i elastolin.

Lekarna med soldaterna och bläddrandet i Marsch und Kampf är ett utmärkt komplement till vad han läser om i Skånska Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Arbetet, samt i Sydsvenska Dagbladet Snällposten på söndagarna, vad han hör i radio och till vad han då och då upplever i sin omgivning. I Malmö faller ett par bomber i Kungsparken och de amerikanska flygande fästningarna fäller, av misstag, när de flyger över staden på väg att bomba Berlin, Dresden och andra tyska städer, aluminiumremosr avsedda att förblinda tyskarnas radarspaning.

Han upplever när bussar med flyktingar från de tyska lägren börjar anlända. Sent på kvällarna sedan mörkret fallit och gatorna endast lyses upp av gaslyktor. Portvakten har stäng ytterdörren till omvärlden. När bussarna kommer hör han kommandorop, bromsarnas gnissel och när motorerna rusar då bilarna efter snabba inbromsningar svänger in från Fersens väg mot polishusets port vid Verkstadsgatan.

En kväll har en flykting gripits av tvivel på vart man för honom och försöker fly. Någon skriker och någon skjuter ett par skott.

- - -

Kommentar 2006:

Temat bör fördjupas från leksakslådan och striderna på den orientaliska mattan till vad en pojke kan minnas av hur föräldrar och andra vuxna reagerade, vad de sade och inte sade. Hur de agerade. Min mamma läste Amelie Posse och Moa Martinson och Karen Blixen och var uppenbarligen oerhört orolig, för att inte säga rädd, vad som skulle ske om tyskarna invaderade Skåne. Jag skulle skickas till min mammas tvillingbror som hade en gård i Södra Åkarp, som om det var mindre riskfyllt än att stanna kvar i Malmö. Så klart: på landet fanns alltid tillgång till mat utan kuponger, som kycklingar, ägg och en och annan hemligt slaktad kalv. Duvbröst blev en extraordinär festrätt under krigsåren. I Malmö fanns det nästan alltid kupongfria kaniner på Drottningtorget. Med tassarna kvar sedan myndigheterna upptäckt att som kanin såldes katt. Ett Riksgenomgående mönster i torghandeln. Tryggare var att köpa hästkött hos hästköttshandlaren i saluhallen (numera Nettobutik) vid Föreningsgatan.

Mammas moster och morbror, ogifta syskon, som tagit hand om henne efter min mormors död då mamma var fem år, var uttalat antinazister och påminde ständigt min mamma om att inte säga för mycket när den eller den var närvarande, därför att hon/han ”är så tysk” och ”pratar så mycket”. Så när min halvbror förälskade sig i en flicka, som han sedermera gifte sig med, och vars morfar köpt vår gamla släktgård i början av 1920-talet, och som var ökänt nazistisk på flickans fars sida (en faster till flickan försvarade, otroligt nog, in på 1970-talet, nazisternas ”judepolitik”, för att inte tala om mångas förakt för "svartingar", zigenare, osv), så ställde det naturligtvis till problem. Flickan var sin fars flicka, men flickans mor var en klok mor och nyttjade sin möjlighet till makt att lägga locket på eftersom hon faktiskt var den som ägde gården. För mig var det extra pinsamt, att ofta och nästan överallt höra detta förakt för "svartingar", "negrer", jag som var förälskad i en afrikansk flicka och oerhört förälskad i en afrikansk pojke, en kärlek som höll i sig år efter år efter år, i decennier.

Den här sortens komplikationer för de generationer som är födda mellan 1920 och 1950 tror jag är vanliga, men alltför sällan behandlade, förtydligade. Kanske är tiden mogen för klartext. Jag återkommer i en ny och utvidgad upplaga av Barnsliga memoarer. Frågan är dock: i de första upplagorna av Barnsliga Memoarer och av Valpen som ung man talar jag om mig själv som ”han”. Man, dvs jag, kan ju knappast skriva att ”man” gjorde si eller så. Jag vill ogärna skriva ”jag”, tycker det verkar alltför pretentiöst och undviker att använda ordet ”jag” i alla typer av artiklar, av vad slag det vara må. Alltså: jag kan fortsätta skriva ”han” om jag är säker på att läsaren uppfattar det som en omskrivning av ”jag”, dvs att vad ”han” upplever, tänker och syndar faktiskt är autentiskt. Det finns en tredje utväg: att man, han och jag förvandlas till Bo. Det ger möjlighet till avstånd, som en tredje person, samtidigt som det är ett jag i första person. Autentiskt trovärdigt.

Är jag jag och min halvbror han, eller är han något mindre främmande om jag skriver halvbror? Hur förtydligar man så skilda förhållningssätt från omgivningens sida till två pojkar som trots åldersskillnaden dock under några år lever under samma tak. Lever under samma tak, ja, men det är faktiskt inte många år, inte tillräckligt många år för att det skall finnas ens ett uns av en möjlighet att uppnå kommunikation mellan två olika själar. Knappt tio år, ja egentligen inte mer än sju-åtta år. Vad är det av en människas liv.
En parentes, inte mer. Också föräldrarna måste ha upplevt det så: så skilda förhållningssätt till de båda pojkarna, födda 1929 respektive 1935. Efter krigsslutet, som studentexamenspresent får hans (min, Bos…) halvbror Eisenhowers propagandistiska bok Korståg i Europa, utgiven av Saxon & Lindström, i halvfranskt band. Några månader senare, då jag befinner mig hemma igen på första lovet från skolan i London, får han (jag, Bo…) T.S. Eliots De knepiga katternas bok, och halvåret senare en annan av de böcker som (jag önskat mig, jag hade läst Michaels engelska originalutgåva) följt mig genom decennierna, Lord Greys Fåglar och fågelsång. Var försvann Rommel i detta efterkrigsvirrvarr, då man inte längre skulle lära/läsa tyska i skolan utan övergå till engelska? När jag började på Latinskolan i Malmö var det första gången första klassen började med engelska och inte med tyska. När jag kom till jesuiterna utanför London var, naturligtvis, engelska, huvudspråket, men ingen fasade för tyska som andra språk, framför allt inte eftersom det fanns åtskilliga elever vars föräldrar mist livet som oppositionsmän till naziregimen. Fanns det dåliga samveten i Sverige?

Att jag sedermera, trots den totalt misslyckade utrikesministern (första världskriget) Lord Greys fantastiska bok om fåglar och fågelsång nästan börjat hata fåglar, framför allt småfåglar, särskilt gråsparvar, är en historia för ett extra kapitel, kanske.Illustrationer: 1) Caesars porträtt av Rommel; 2) Västsidan av ökenfortet El Michili; 3) Tyskarna tränger igenom britternas försvarslinje; 4) Tyskt pansar vid El Agheila; 5) Stukas angriper motoriserade britter; 6a) Första skoldagen, vid hemmets port, någon av de första augustidagarna 1941; 6b) en av tioårsdagens presenter, ny cykel; 7) mamma tog fotografiet 1943, s/v, jag färglade 2003.

Copyright©Bo I. Cavefors 2006